Domeniul

Specializarea

Program înscriere

Perioada susținere probe

Afișare rezultate

Depunere contestații

Perioada confirmării/ înmatriculării

Afișare rezultate finale

Muzică

Interpretare muzicală- Instrumente

-

-

-

-

-

-

 

Interpretare muzicală- Canto

-

-

-

-

-

-

 

Muzică

4-5 septembrie 2017

6-8 septembrie 2017

11 septembrie 2017

11-12 septembrie 2017

12-14 septembrie 2017

14 septembrie 2017

Teatru

Artele Spectacolului, Actorie (în limba germană)

4-5 septembrie 2017

6-8 septembrie 2017

11 septembrie 2017

11-12 septembrie 2017

12-14 septembrie 2017

14 septembrie 2017


Datele sunt orientative, mici schimbări pot apărea ulterior și vor fi anunțate din timp.

alt : tabel1.pdf

Acte necesare la înscrierea candidaţilor:


 • Fișa de înscriere - Anexa 1 (Download)
 • Anexa 2 pentru înmatriculați (Download)
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau copie
 • Foaia matricolă, în original sau copie;
 • Certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată ”conform cu originalul” (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele);
 • Carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de admitere;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
 • Dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100,00 Lei, care se va achita în cadrul programului prevăzut pentru înscrierea la concurs, eliberându-se o chitanţă.
 • Fişă tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului (fişa tip se găseşte şi se completează la data înscrierii, la secretariatul facultăţii);
 • Fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la specializările Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Actorie (fișele tip se pot găsi la secretariatul facultății)
 • Diploma / diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii ( I, II, III ) la Olimpiadele şcolare, naţionale şi/sau la alte concursuri naţionale, euroregionale sau internaţionale;
 • Dosar plic.


Candidaţii care mai urmează o altă formă de învăţământ universitar, nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie certificată ”conform cu originalul” (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenţionează sau nu au dreptul să obţină un loc bugetat;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
 • Foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
 • Adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă;
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept.


Candidații care au absolvit o facultate vor mai depune, la înscriere:
 • Diploma de licenţă, în copie certificată ”conform cu originalul” (pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
 • Foaia matricolă / suplimentul la diplomă în copie certificată ”conform cu originalul” (pentru candidaţii care au absolvit o facultate).

DOMENIUL MUZICĂ:

A. Specializarea: INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE
PROBĂ PRACTICĂ ELIMINATORIE - notată cu admis/respins Un studiu la alegere din cele prevăzute pentru etapa a II-a – practic
Etapa I
Recital instrumental; probă de interpretare – practic
Etapa a II - a
1) Probă de tehnică instrumentală – practic
2) Solfegiu la prima vedere – practic

B. Specializarea: INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO
PROBĂ PRACTICĂ ELIMINATORIE - notată cu admis/respins
Executarea arpegiului Rossini sau a gamei cu nonă în suire şi în coborâre – practic
ETAPA I
Probă vocală – practic
ETAPA a II - a
1) Probă de interpretare – practic
2) Solfegiu la prima vedere – probǎ practicǎ

C. Specializarea: MUZICĂ
PROBĂ PRACTICĂ ELIMINATORIE - notată cu admis/respins
Solfegiu din Ion Dumitrescu – solfegiile 1-20, volumul 1
ETAPA I
Solfegiu la prima vedere – probǎ practicǎ
ETAPA a II - a
1) Dicteu și auz muzical – probǎ scrisǎ
2) Teoria muzicii – probǎ scrisǎ

DOMENIUL TEATRU

D. Specializarea: ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE (limba română şi germană)
PROBĂ PRACTICĂ ELIMINATORIE – notată cu admis/respins
1. Lectură la prima vedere – probă practică.
2. Recital de poezie – probă practică.
Cinci genuri obligatorii: fabulă, poezie filozofică, poezie populară, de forţă şi lirică.
ETAPA I
1. Improvizaţie scenică (testare colectivă şi individuală) – probă practică
2. Dans și aptitudini muzicale (testare individuală, auz, memorie, ritm) – probă practică
ETAPA a II-a
1. Un monolog (tragic sau comic) – probă practică
2. O povestire (tragică sau comică) – probă practică.
În conformitate cu principiile și strategia facultății câștigătorii la olimpiadele și concursurile naționale și euroregionale recunoscute de MEN (locul I, II şi III) în domeniu vor putea ocupa fără concurs locuri bugetate la programul de studii pentru care au optat; aceștia vor depune la secretariat, în dosarul pentru concursul de admitere, diplomele în original.

Lista candidaților care vor fi admiși fără concurs la Specializările Interpretare Muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto și Muzică va fi aprobată de Consiliul Facultății de Muzică și Teatru, după încheierea termenului de depunere a dosarelor de concurs și comunicată ulterior candidaților, prin afișare;

Pentru specializările Artele Spectacolului, Actorie (limba română şi germană), candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale premii (I, II şi III) la olimpiadele şcolare naţionale şi/sau la alte concursuri naţionale, euroregionale sau internaţionale nu vor susţine proba eliminatorie, fiind declaraţi admis în etapa I din cadrul examenului de admitere.
Programul de desfăşurare a concursului se afişează cel târziu cu 24 de ore înaintea începerii probelor de concurs.
Candidaţii care se prezintă fără acompaniator în concurs (la alte instrumente decât pianul şi orga) vor solicita în regim de gratuitate acompaniator, din partea facultăţii. Candidaţii au obligaţia de a procura şi de a pune la dispoziţia pianiştilor acompaniatori lucrările muzicale necesare în concurs, partituri lizibile şi pe cât posibil în ediţii consacrate.
Candidaţii înscrişi au obligaţia de a urmări afişarea planificărilor şi de a se prezenta la probele de concurs anunţate cu cel puţin 60 de minute înaintea orei programate, având asupra lor confirmarea taxei de înscriere şi actele de identitate corespunzătoare (buletin/carte de identitate sau paşaport).
La probele orale şi practice (solfegii, studii, game etc. prin sondaj), subiectele sunt notate pe bilete de concurs, care nu pot fi schimbate. Durata unei probe scrise este de maximum 3 (trei) ore
Modul de întocmire a subiectelor pentru probele de Solfegiu la prima vedere, Dicteu și auz muzical și Teoria muzicii din cadrul concursului de admitere:
1) Solfegiu la prima vedere: Ȋn ziua concursului, fiecare din cei trei membri ai comisiei de concurs va compune trei solfegii, urmând tematica prezentată în metodologie. Cele nouă solfegii vor fi puse în trei plicuri, sigilate, fiind duse la secretariatul facultăţii. Ȋnaintea probei, preşedintele comisiei va alege unul din cele trei plicuri conţinând solfegiile de concurs.
2) Dicteu și auz muzical:
a) Ȋn ziua concursului, fiecare din cei trei membri ai comisiei de concurs va compune câte un dicteu muzical și un test de auz, urmând tematica prezentată în metodologie. Cele trei dictee și teste de auz vor fi puse în plicuri, sigilate, fiind duse la secretariatul facultăţii. Ȋnaintea probei, preşedintele comisiei va alege unul din cele trei plicuri conţinând dicteul de concurs și testul de auz.
3) Teoria muzicii: Ȋn ziua concursului, fiecare din cei trei membri ai comisiei de concurs va propune un rând de subiecte pentru proba scrisă – Teoria muzicii, urmând tematica prezentată în metodologie, cu indicarea exactă a baremului de corectare. Subiectele propuse de fiecare membru al comisiei vor fi puse în plicuri, sigilate, fiind duse la secretariatul facultăţii. Ȋnaintea probei, preşedintele comisiei va alege unul din cele trei plicuri conţinând subiectele probei scrise.
În cadrul fiecărei probe de examen, fiecare membru al comisiei va propune o notă de la 1 la 10, întreagă, fără zecimale; media probei va fi calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.
Algoritmul de calcul al mediei finale de admitere:

      Domeniul  MUZICĂ

Specializarea  INTERPRETARE  MUZICALĂ - INSTRUMENTE

Proba practică eliminatorie              

admis/respins

Media etapei I - a

50%

Etapa a II-a, proba 1

30%

Etapa a II-a, proba 2

10%

Media la bacalaureat

10%

Specializarea  INTERPRETARE  MUZICALĂ - CANTO

Proba practică eliminatorie              

admis/respins

Media etapei I - a

40%

Etapa a II-a, proba 1

40%

Etapa a II-a, proba 2

10%

Media la bacalaureat

10%

Specializarea  MUZICĂ

Proba practică eliminatorie              

admis/respins

Media etapei I - a

30%

Etapa a II-a, proba 1

30%

Etapa a II-a, proba 2

30%

Media la bacalaureat

10%

  Domeniul TEATRU

Specializarea   ARTELE SPECTACOLULUI, ACTORIE

                                  (limba română şi limba germană)

Proba practică eliminatorie              

admis/respins

Media etapei I

40%

Media etapei a II-a                                    

50%

Media la bacalaureat

10%Pentru departajare (în cazul mediilor egale) se ia în considerare media etapei I la specializările Interpretare Muzicală (Instrument/Canto) şi Pedagogie, respectiv media etapei a II-a la Teatru, iar dacă şi aici există egalitate, nota de la limba română de la examenul de bacalaureat, pentru specializările: Interpretare muzicală - Canto şi Pedagogie muzicală ; pentru specializarea Interpretare muzicală - Instrument, se va lua în considerare media etapei a doua. Pentru cei care nu au studiat instrument şi provin din alte licee, se ia în considerare tot media de la examenul de bacalaureat. La Artele spectacolului, Actorie (în limba română şi limba germană) se va lua în considerare media etapei a II-a, respectiv nota la limba germană de la bacalaureat.
Eventualele contestaţii (pentru probele scrise) în legătură cu desfășurarea concursului de admitere se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă într-un interval de 48 de ore de către Comisia de soluționare a contestaţiilor. Deciziile comisiilor de analiză si soluţionare a contestațiilor sunt definitive. Rezultatul obţinut în urma contestaţiei rămâne definitiv.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Muzica si Teatru
Adresa: Piaţa Libertăţii nr.1 Timişoara,
judeţ Timiş RO-300077, România
Telefon: +40 256 592 650
Email: valentina.vladut[at]e-uvt.ro