alt : tabel1.pdf
alt : tabel1.pdf
alt : tabel1.pdf

Acte necesare la înscrierea candidaţilor:


 • Fișa de înscriere - Anexa 1
 • Anexa 2 pentru înmatriculați
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau copie
 • Foaia matricolă, în original sau copie;
 • Certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată ”conform cu originalul” (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele);
 • Carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de admitere;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
 • Dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150,00 Lei, care se va achita în cadrul programului prevăzut pentru înscrierea la concurs, eliberându-se o chitanţă.
 • Fişă tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului (fişa tip se găseşte şi se completează la data înscrierii, la secretariatul facultăţii);
 • Fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la specializările Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Actorie (fișele tip se pot găsi la secretariatul facultății)
 • Diploma / diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii ( I, II, III și mențiune) la Olimpiadele şcolare naţionale;
 • Dosar plic.


Candidaţii care mai urmează o altă formă de învăţământ universitar, nivelul licență, candidând pentru un loc la al doilea ciclu de licenţă, vor mai depune următoarele acte în dosarul de înscriere:
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie certificată ”conform cu originalul” (originalul rămânând la prima facultate), dacă nu intenţionează sau nu au dreptul să obţină un loc bugetat;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia în original, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
 • Foaia matricolă de la liceu, dacă intenţionează şi au dreptul să obţină un loc bugetat;
 • Adeverinţă de la prima instituţie de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi regimul financiar pe ani universitari: cu taxă respectiv fără taxă;
 • Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul îşi exprimă intenţia de a urma cursurile în regim cu taxă respectiv fără taxă la a doua facultate, în cazul în care mai are acest drept.


Candidații care au absolvit o facultate vor mai depune, la înscriere:
 • Diploma de licenţă, în copie certificată ”conform cu originalul” (pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
 • Foaia matricolă / suplimentul la diplomă în copie certificată ”conform cu originalul” (pentru candidaţii care au absolvit o facultate).

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Muzica si Teatru
Adresa: Piaţa Libertăţii nr.1 Timişoara,
judeţ Timiş RO-300077, România
Telefon: +40 256 592 650
Email: valentina.vladut[at]e-uvt.ro