alt : tabel1.pdf
alt : tabel1.pdf
alt : tabel1.pdf

Acte necesare la înscrierea candidaţilor:


 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Diploma de licenţă în original sau copie certificată ”conform cu originalul”; candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de licență în anul 2018, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în care se menţionează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la examenul de licență, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Foaia matricolă/ supliment de diplomă în original sau în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificată ”conform cu originalul” (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele);
 • Carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de admitere;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
 • Dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150,00 Lei, care se va achita în cadrul programului prevăzut pentru înscrierea la concurs, eliberându-se o chitanţă.
 • Fişă tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului (fişa tip se găseşte şi se completează la data înscrierii, la secretariatul facultăţii);
 • Fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la specializările Stilistica Interpretării Muzicale, Artele spectacoului de teatru (fișele tip se găsesc la secretariatul facultății)
 • Cerere tip pentru candidații la programul de studii masterale Artele spectacolului de teatru, în care se va specifica modulul de studii pentru care se optează la înscrierea pentru concursul de admitere: (MODUL I ARTA ACTORULUI DE TEATRU / MODUL II ARTA ACTORULUI PENTRU TEATRUL MUZICAL).
 • Scrisoare de motivare pentru admiterea la programul de studii masterale Artele spectacolului de teatru, care se referă la:
 • a. Activitatea profesională a candidatului până în momentul concursului de admitere;
  b. Propunere în ceea ce privește dezvoltarea profesională a candidatului în funcție de modulul de studii masterale pentru care optează (Modul I Arta actorului de teatru. Modul II Arta actorului pentru teatrul muzical);
  c. Argumentarea teoretică a unei creații scenice personale relevante pentru activitatea profesională a candidatului (rol într-un spectacol de teatru / teatru musical / opera / operetă / recital etc., sau orice altă creație artistică aferentă domeniului de studii). Pentru candidații care nu au creații scenice personale pot argumenta o propunere de rol într-un spectacol virtual, în funcție de modulul ales.
 • Anexa 1 a Regulamentului cadru UVT, completată;
 • dosar plic.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Muzica si Teatru
Adresa: Piaţa Libertăţii nr.1 Timişoara,
judeţ Timiş RO-300077, România
Telefon: +40 256 592 650
Email: valentina.vladut[at]e-uvt.ro