Search
Close this search box.

Doctorat

Școala Doctorală de Muzică și Teatru din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara este o Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-UVT). Pentru Domeniul de studii doctorale MUZICĂ aceasta funcționează începând cu anul universitar 2015-2016 în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2011, cu modificările ulterioare, și prin Ordinul nr. 5684/2015 emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea domeniului de doctorat Muzică în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timișoara.

Începând cu anul universitar 2018-2019, în urma validării CNATDCU din 18.07.2018 și a prevederilor OMEN nr. 3353/2018 s-a aprobat înființarea și funcționarea domeniului de studii doctorale TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI în cadrul școlii doctorale.

Școala Doctorală de Muzică și Teatru din cadrul IOSUD-UVT asigură doctoranzilor posibilitatea de a opta pentru forma de doctorat ştiinţific sau doctorat profesional în funcţie de pregătirea acestora în domeniul fundamental ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTEdomeniul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică pentru domeniul MUZICĂ, respectiv domeniul TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI.

The Doctoral School of Music and Theater within the West University of Timişoara is an Organizing Institution of University Doctoral Studies (IOSUD-UVT). For the MUSIC Doctoral Study Field, it operates starting from the 2015-2016 academic year in accordance with the National Education Law 1/2011, The Code of Doctoral University Studies approved by Governmental Decision no. 681/2011 with subsequent amendments, and by Order no. 5684/2015 issued by the Ministry of National Education and Scientific Research regarding the approval of the doctoral field of Music within the doctoral school organized at the West University of Timișoara.

Starting with the academic year 2018-2019, following the validation of CNATDCU from 18.07.2018 and the provisions of OMEN no. 3353/2018 it was approved the establishment and operation of the field of doctoral studies of THEATER AND PERFORMING ARTS within the doctoral school.

The Doctoral School of Music and Theater within IOSUD-UVT provides doctoral students with the opportunity to opt for the form of scientific doctorate or professional doctorate depending on their training in the fundamental field of HUMANITIES AND ARTS, the field of scientific research or artistic creation for the field of MUSIC, respectively the field of THEATER AND PERFORMING ARTS.

Doctoral Coordinators
Methodologies and Regulations
Activities
Admission

VIITORI STUDENȚI | PROSPECTIVE STUDENTS

Viitorii studenți se pot programa la un interviu preliminar prin formularul dedicat Prospective students may schedule an interview using the dedicated form below: